Sabtu, 14 Mei 2011

Buku Baru; "Membersihkan Nama Ibnu Arabi Kajian Komprehensif Tasawuf Rasulullah" Bagi yang berminat dapat menghubungi e-mail saya di aboufaateh@yahoo.com

Daftar Isi­_,   
Kata Pengantar_, 

Pengantar Penulis_,


Bab I              Definisi Tasawuf, Hulûl, Wahdah Al-Wujûd Dan Cakupannya

a.       Pengertian Tasawuf, Sejarah Penamaan dan Ajaran-ajarannya_,
b.      Ajaran Tasawuf di Masa al-Khulafâ’ al-Râsyidîn_, 
c.      Landasan Tasawuf; Ilmu dan Amal_, 
d.      Di Antara Pokok-Pokok Ajaran Kaum Sufi_, 
e.      Sanad Ajaran Kaum Sufi Dan Khirqah Mereka_, 
f.       Definisi Yang Salah Tentang Syari’at Dan Hakekat_, 
g.      Kisah Yang Benar Tentang Nabi Musa Dan Nabi Khadlir_, 
h.      Kritik Terhadap Pembagian Tasawuf Kepada Akhlaqi Dan Falsafi_,
i.        Fenomena Syathahât; Antara Wali Shâhî Dan Wali Jadzab_, 
j.        Pendapat Mayoritas Ulama Sufi Tentang Al-Hallâj_, 
k.      Tinjauan Historis Dan Definisi Akidah Hulûl, Dan Wahdah al-Wujûd_,
l.        Dasar Akidah Kaum Sufi_, 
m.    Bantahan Terhadap Kelompok Anti Tasawuf_, 

Bab II                        Biografi Imam Muhyiddin Ibn ‘Arabi 

a.       Nama dan Kelahiran Ibn ‘Arabi_, 
b.      Keluarga Ibn ‘Arabi_, 
c.      Perjalanan Ilmiah Ibn ‘Arabi_, 
d.      Guru-guru Ibn ‘Arabi_, 
e.      Tahun Wafat Ibn ‘Arabi_,
f.       Karya-karya Ibn ‘Arabi_, 

 

Bab III           Kajian Terhadap Karya-Karya Ibn ‘Arabi Tentang Akidah Tanzîh

a.       al-Futûhât al-Makkiyah_, 
1. Sikap Ulama Terhadap Ibn ‘Arabi Dan al-Futûhât al-Makkiyyah_,
2. Kajian Terhadap al-Futûhât al-Makkiyyah_, 
3.      Ungkapan Tanzîh Ibn ‘Arabi Dalam al-Futûhât al-Makkiyah_, 
b.      Al-Tanazzulât al-Lailiyyah Fî al-Ahkâm al-Ilâhiyyah_, 
c.      ‘Aqîdah Ahl al-Islâm (Aqîdah Fî al-Tauhîd) _,
1.      Iman kepada Allah dan mentauhidkan-Nya_, 
2.      Iman kepada Rasulullah; Muhammad_, 
d.      Al-Anwâr Fîmâ Yumnah Shâhib al-Khalwah Min Asrâr  Al-Khalwah al-Muthlaqah_, 
e.      Kunhu Mâ Lâ Budd Lî al-Murîd Minhu_, 
f.       Al-Mauizhah al-Hasanah_, 
g.      Isthilahât al-Sufiyyah_, 
h.      Al-‘Ujâlah_, 
i.        Al-Hikam al-Hâtimiyyah_, 
j.        Risalah Ibn ‘Arabi Kepada Imam al-Fakhr ar-Razi_, 
k.      Wasiat Ibn ‘Arabi Kepada Sebagian Anaknya  Nasab al-Khirqah_,   

Bab IV           Ibn ‘Arabi Dan Akidah Ahlussunnah

a.       Allah Ada Tanpa Tempat_, 
b.      Ahlussunnah Dalam Mensikapi Teks-Teks Mutasyâbihât_, 
1.      Definisi Muhkamât dan Mutasyâbihât_, 
a.       Muhkamât_, 
b.      Mutasyâbihât_, 
2.      Metode     Ulama     Ahlussunnah     Dalam     Memahami Teks-teks  Mutasyâbihât_, 
3.  Empat    Faedah    Penting    Sebagai    Bantahan    Atas    Orang Yang   Mengingkari  Takwil_, 
c.      Tafsir sebagian ayat yang seringkali dijadikan rujukan oleh pemeluk akidah Hulûl, Dan Wahdah al-Wujûd_,
d.      Langit Adalah Kiblat Doa_,   

Bab V             Kedustaan Yang Disandarkan Kepada Sebagian Wali Allah

a.       Kedustaan atas Syaikh ‘Abd al-Qâdir al-Jailâni_, 
b.      Kedustaan atas Syaikh Abu Yazîd al-Busthâmi_, 
c.      Kedustaan atas Syaikh Abu al-Hasan al-Syâdzili_, 
d.      Kedustaan atas Imam al-Ghazali_, 
e.      Kedustaan atas Syaikh Ahmad al-Tijani al-Maghribi_, 

Bab VI           Biografi Ringkas Kaum Sufi Angkatan Pertama
a.       Uwais al-Qarani_, 
b.      al-Hasan al-Bashri_, 
c.      ‘Ali Zainal ‘Abidîn_, 
d.      Ibrahim ibn Adham_, 
e.      Dâwûd al-Thâ’i_, 
f.       Fudlail ibn ‘Iyadl_, 
g.      Ma’rûf al-Karkhi_, 
h.      Sirrî al-Saqthi_, 
i.        Bisyr al-Hâfi_, 
j.        Hâtim al-Asham_, 
k.      Syaqîq al-Balkhi_, 
l.        Abu Turâb al-Nakhsyabi_, 
m.    Dzunnun al-Mishri_, 
n.      al-Hârits al-Muhâsibi_, 
o.      al-Junaid al-Baghdadi_,   

Bab VII          Penutup_, 
Daftar Pustaka_,  PENGANTAR PENULIS
Bismillâh ar-Rahman al-Rahîm.
al-Hamdulillâh.
al-Shalât Wa al-Salâm ‘Alâ Rasûlillâh.
Telah banyak karya para ulama terdahulu yang mereka tulis dalam menjelaskan kebebasan Ibn ‘Arabi dari akidah hulûl dan ittihâd. Di antaranya, Imam ‘Abd al-Wahhab as-Sya’rani yang telah menulis berbagai karya fenomenal, seperti al-Yawâqît Wa al-Jawâhir, al-Kibrît al-Ahmar dan lainnya. Al-Hâfizh as-Suyuthi menulis sebuah karya dengan judul Tanbîh al-Ghabiyy Fî Tabri’ah Ibn al-‘Arabi. As-Sayyid Musthafa al-Bakri dengan karyanya; al-Suyûf al-Hidâd Fî A’nâq Ahl al-Zandaqah Wa al-Ilhâd. Syaikh ‘Abd al-Ghani al-Nabulsi dengan karyanya; al-Radd al-Matîn ‘Alâ Muntaqish al-‘Ârif Muhyiddin. Syaikh al-Makhzûmi menulis kitab dengan judul Kasf al-Asrâr. Kemudian Ibn Hajar al-Haitami di bagian akhir dalam kitabnya; al-Fatâwâ al-Hadîtsiyyah. Serta masih banyak kitab lainnya dalam bahasan serupa yang telah ditulis para ulama. Ditambah lagi dengan banyak berbagai pujian dari para ulama terkemuka terhadap Ibn ‘Arabi. Ini artinya Ibn ‘Arabi adalah seorang ulama besar yang benar-benar “lurus”, tidak seperti pendapat sebagian orang yang menyatakan bahwa beliau sebagai “pelopor” akidah hulûl dan ittihâd
Buku yang ada di hadapan pembaca ini penulis sajikan bukan untuk menambah terlebih memperluas bahasan para ulama tersebut di atas. Sebaliknya kandungan buku ini tidak lain hanya kutipan-kutipan dari sekian kitab para ulama yang telah membebaskan Ibn ‘Arabi dari akidah hulûl dan ittihâd, termasuk dari berbagai ungkapan Ibn ‘Arabi sendiri. Kutipan-kutipan inipun tak ubah layaknya setetes air dari lautan yang seakan tidak bertepi, ia tidak menawarkan janji untuk dapat menyirami rasa dahaga. Namun buku yang penulis sodorkan ini setidaknya memberikan kontribusi dalam membebaskan Ibn ‘Arabi dari dua akidah tersebut. Paling tidak buku ini merupakan edisi bahasa Indonesia dari sekian banyak literatur berbahasa Arab dalam membebaskan Ibn ‘Arabi dari akidah hulûl dan wahdah al-wujûd. Inilah niat awal dari penulis ketika hendak membukukan karya ini.